Bugaderia Tot - Bugaderia Net Netheid, hygiëne Platja d'Aro Girona
Bugaderia Tot - Bugaderia Net Netheid, hygiëne Platja d'Aro Girona
We wassen en strijken als mama
Bugaderia Tot - Bugaderia Net Netheid, hygiëne Platja d'Aro Girona
We wassen en strijken voor u ....
Bugaderia Tot - Bugaderia Net Netheid, hygiëne Platja d'Aro Girona
Een professionele service tot uw dienst.
Bugaderia Tot - Bugaderia Net Netheid, hygiëne Platja d'Aro Girona
Wij zijn experts in vlekverwijdering en laten alles schoon.
Bugaderia Tot - Bugaderia Net Netheid, hygiëne Platja d'Aro Girona
Snelle en efficiënte service, dezelfde dag nog klaar.

Om te voldoen aan artikel 10 van Wet 34/2002 over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, brengen we de gebruiker op de hoogte van onze gegevens:

Sociale naam: SILVIA ROCA LOUBAT
Commerciële naam: BUGADERIA TOT NET
CIF / NIF: 36966023D
Telefoon: 972826148
e-mail: hola@bugaderiatot.net
Website: WWW.BUGADERIATOT.NET

voorwerp

De aanbieder, die verantwoordelijk is voor de website, stelt gebruikers dit document beschikbaar waarmee het wil voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in wet 34/2002, over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE ), evenals het informeren van alle gebruikers van de website over wat de gebruiksvoorwaarden van de website zijn.

Elke persoon die deze website bezoekt, neemt de rol van gebruiker op zich en verbindt zich ertoe de naleving en strikte naleving van de hierin beschreven bepalingen na te leven, evenals alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

De aanbieder behoudt zich het recht voor om elke vorm van informatie die op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder dat er een verplichting bestaat om vooraf te adviseren of de gebruikers op de hoogte te stellen van deze verplichtingen. Dit wordt als voldoende beschouwd bij de publicatie op de website van de aanbieder.

verantwoordelijkheid

De aanbieder is vrijgesteld van elke vorm van aansprakelijkheid die voortvloeit uit de informatie die op zijn website wordt gepubliceerd, op voorwaarde dat deze informatie is gemanipuleerd of geïntroduceerd door een externe derde partij.

De website van de aanbieder kan cookies (kleine informatiebestanden die de server verzendt naar de computer van de persoon die de pagina bezoekt) gebruiken om bepaalde functies uit te voeren die essentieel worden geacht voor de goede werking en visualisatie van de site. De cookies die op de website worden gebruikt, zijn in elk geval tijdelijk van aard met als enig doel hun latere verzending efficiënter te maken en te verdwijnen wanneer de sessie van de gebruiker eindigt. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Vanaf de website van de klant is het mogelijk dat deze wordt omgeleid naar inhoud van websites van derden. Aangezien de provider de inhoud die door derden op zijn websites wordt geïntroduceerd niet altijd kan controleren, aanvaardt hij geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud. In elk geval verklaart de aanbieder dat deze zal overgaan tot de onmiddellijke intrekking van enige inhoud die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving, moraal of openbare orde, door te gaan met de onmiddellijke terugtrekking van de omleiding naar de genoemde website, het informeren van de bevoegde autoriteiten de inhoud in kwestie.

De aanbieder is niet verantwoordelijk voor de informatie en de opgeslagen inhoud, bij wijze van voorbeeld, maar niet beperkt tot, forums, chats, bloggenerators, opmerkingen, sociale netwerken of andere middelen waarmee derden inhoud onafhankelijk op de website kunnen publiceren van de provider. Niettegenstaande en in overeenstemming met de bepalingen van art. 11 en 16 van de LSSI-CE wordt de provider ter beschikking gesteld van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidstroepen en werkt actief mee aan het verwijderen of blokkeren van inhoud die van invloed kan zijn op de wetgeving of deze kan overtreden nationale of internationale rechten van derden of moraliteit en openbare orde. In het geval dat de gebruiker van mening is dat er inhoud op de website is die gevoelig zou kunnen zijn voor deze classificatie, dient u de beheerder van de website hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Deze website is beoordeeld en getest om goed te werken. In principe kan de correcte werking 365 dagen per jaar, 24 uur per dag worden gegarandeerd. De provider sluit echter niet de mogelijkheid uit van bepaalde programmeerfouten of oorzaken van overmacht, natuurrampen, stakingen of vergelijkbare omstandigheden waardoor toegang tot de website onmogelijk wordt.

Intellectuele en industriële eigendom

De website, inclusief maar niet beperkt tot de programmering, bewerking, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, de ontwerpen, logo's, tekst en / of afbeeldingen zijn eigendom van de aanbieder of, indien van toepassing, hebben een licentie of uitdrukkelijke autorisatie. deel van de auteurs. Alle inhoud van de website wordt naar behoren beschermd door de regels van intellectuele en industriële eigendom, evenals geregistreerd in de overeenkomstige openbare registers.

Ongeacht het doel waarvoor ze zijn bedoeld, vereist de volledige of gedeeltelijke reproductie, gebruik, exploitatie, distributie en marketing in alle gevallen voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder. Elk gebruik dat niet eerder door de provider is goedgekeurd, wordt beschouwd als een ernstige inbreuk op de intellectuele of industriële eigendomsrechten van de auteur.

De ontwerpen, logo's, tekst en / of afbeeldingen buiten de provider en die op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaren, die zelf verantwoordelijk zijn voor eventuele controverses die zich ten aanzien van hen kunnen voordoen. De aanbieder heeft in elk geval uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hen.

De aanbieder GEEFT NIET uitdrukkelijk de toestemming dat derden rechtstreeks doorverwijzen naar de specifieke inhoud van de website en in elk geval doorverwijzen naar de hoofdwebsite van de provider.

De kredietverstrekker erkent ten gunste van zijn eigenaars de overeenkomstige rechten van industriële en intellectuele eigendom, wat niet impliceert dat zij op de website alleen het bestaan ​​van rechten of enige verantwoordelijkheid van de aanbieder over hen vermelden, alsook goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door de partij ervan

Om enige opmerking te maken over mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten, evenals enige inhoud van de website, kunt u dit doen via de volgende e-mail.

Waarachtigheid van de informatie.

Alle informatie die door de gebruiker wordt verstrekt, moet waarheidsgetrouw zijn. Voor deze doeleinden garandeert de gebruiker de authenticiteit van de gegevens die worden gecommuniceerd via de formulieren voor de inschrijving op de Services. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle informatie die aan BUGADERIA TOT.NET wordt verstrekt, permanent te actualiseren, zodat deze te allen tijde op de werkelijke situatie reageert. In elk geval is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor eventuele onjuiste of onjuiste verklaringen en de schade toegebracht aan de aanbieder of derden.

Minderjarigen.

Voor het gebruik van diensten moeten minderjarigen altijd toestemming vragen aan hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor alle handelingen die door de minderjarigen onder hun hoede worden verricht. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de specifieke inhoud waartoe minderjarigen toegang hebben, komt daarmee overeen, en daarom zullen zij, als zij toegang tot ongepaste inhoud via internet hebben, mechanismen moeten instellen op hun computers, met name computerprogramma's, filters en blokken, die ze laten toe om de beschikbare inhoud te beperken en hoewel ze niet onfeilbaar zijn, zijn ze van speciaal nut voor het controleren en beperken van de materialen waartoe minderjarigen toegang hebben.

Verplichting om correct gebruik van het web te maken.

De gebruiker stemt ermee in het internet te gebruiken in overeenstemming met de wet en deze juridische kennisgeving, evenals met goede zeden en goede zeden. Met het oog hierop zal de Gebruiker zich onthouden van het gebruik van de pagina voor illegale of verboden doeleinden, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van derden, of die op enige manier het normale gebruik van computerapparatuur of documenten op enige wijze kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, verslechteren of voorkomen; bestanden en alle soorten inhoud die is opgeslagen op elke computerapparatuur van de provider.

In het bijzonder, en bij wijze van indicatie, maar niet uitputtend, verbindt de gebruiker zich ertoe informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafische afbeeldingen, tekeningen, geluids- of beeldbestanden, foto's, opnamen, software en, niet door te geven, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden. Over het algemeen elk materiaal dat:

(a) in strijd is, veracht of poogt tegen grondrechten en openbare vrijheden die constitutioneel zijn erkend, in internationale verdragen en andere huidige normen;

(b) crimineel, vernederend, lasterlijk, gewelddadig of in het algemeen in strijd met de wet, de goede zeden en de openbare orde aansporen, aansporen of bevorderen;

(c) discriminerende acties, attitudes of gedachten induceren, aanzetten of bevorderen vanwege geslacht, ras, religie, overtuigingen, leeftijd of toestand;

(d) in strijd is met het recht op eer, met persoonlijke of familieprivacy of met het imago van de persoon zelf;

(e) op enigerlei wijze vooruitloopt op de geloofwaardigheid van de aanbieder of van derden; en

(f) vormt illegale, misleidende of ontrouwe reclame.

 

Toepasselijk recht en jurisdictie

Voor de beslechting van alle geschillen of aangelegenheden die verband houden met deze website of de daarin ontwikkelde activiteiten, is de Spaanse wetgeving van toepassing, die de partijen uitdrukkelijk voorleggen, die bevoegd is om alle geschillen die zich voordoen op te lossen of met betrekking tot hun gebruik de rechtbanken en tribunalen van SANT FELIU DE GUÍXOLS.